افتخارات علمی و آموزشی دکتر رضا گرامی
رتبه اول المپیاد علمی دانشجویان پزشکی نیروهای مسلح سال ۸۴
رتبه برتر امتحان پذیرش دستیار تخصصی سال ۸۹
رتبه برتر المپیاد دانشجویان پزشکی کشور سال ۸۹
فارغ التحصیل مقطع پزشکی عمومی با رتبه اول
فارغ التحصیل مقطع تخصصی رادیولوژی از دانشگاه علوم پزشکی تهران
از رتبه های برتر بورد تخصصی رادیولوژی(شامل سونوگرافی و CT و MRI)
کسب مدارک تکمیلی جهت سونوگرافی جنین و اکوکاردیوگرافی جنین