روشی بدون درد و غیرتهاجمی در پزشکی است که به وسیله آن موقعیت های پزشکی و بیماریها تشخیص داده می شود. در این روش مقداری اشعه X به بدن و اندام مورد نظر تابیده می شود و تصویری از درون بدن نمایش داده می شود.

رادیوگرافی به وسیله اشعه X قدیمی ترین و عمده ترین روش تصویربرداری پزشکی به شمار می رود.

مفتخریم که در کلیه شعبه های خود از جدیدترین دستگاه های رادیوگرافی CR و DR استفاده کرده که یکی از مزایای این دستگاه مقدار دوز تابش اشعه و همچنین وضوح بالاتر تصاویر و امکان ارسال تصاویر روی CD میباشد.

روشی بدون درد و غیرتهاجمی در پزشکی است که به وسیله آن موقعیت های پزشکی و بیماریها تشخیص داده می شود. در این روش مقداری اشعه X به بدن و اندام مورد نظر تابیده می شود و تصویری از درون بدن نمایش داده می شود.

رادیوگرافی به وسیله اشعه X قدیمی ترین و عمده ترین روش تصویربرداری پزشکی به شمار می رود.

مفتخریم که در کلیه شعبه های خود از جدیدترین دستگاه های رادیوگرافی CR و DR استفاده کرده که یکی از مزایای این دستگاه مقدار دوز تابش اشعه و همچنین وضوح بالاتر تصاویر و امکان ارسال تصاویر روی CD میباشد.