روشی بدون درد و غیر تهاجمی در پزشکی است که به وسیله آن موقعیت های پزشکی و بیماریها تشخیص داده می شود. در این روش مقداری اشعه X به بدن و اندام مورد نظر تابیده می شود و تصویری از درون بدن نمایش داده می شود . رادیوگرافی به وسیله اشعه X قدیمیترسن و عمده ترین روش تصویربرداری پزشکی بشمار می رود. مفتخریم که در کلیه شعبه های خود از جدیدترین دستگاه های رادیوگرافی CRوDR استفاده کرده که یکی از مزایای این دستگاه مقدار دوز تابش اشعه و همچنین وضوح بالاتر تصاویر و امکان ارسال تصاویر روی CD میباشد