سونوگرافی شکم

سونوگرافی شکم نوعی تصویربرداری است . به بررسی اندام های  بدن از جمله کبد، کیسه صفرا ، طحال، پانکراس و کلیه ها استفاده می شود. در دستگاه سونوگرافی باعث می شود تصاویر اندامها و ساختمانهای داخل بدن دیده میشود .

مواردی که سونوگرافی شکم انجام می شود

  • یافتن علل درد شکمی
  • یافتن، اندازه گیری و یا کنترل آنوریسم آئورت. آنوریسم ممکن است باعث ایجاد توده ی بزرگ و ضربان دار در شکم شود.
  • چک کردن اندازه، شکل، و موقعیت کبد. اولتراسونوگرافی ممکن است برای ارزیابی زردی و سایر مشکلات کبدی استفاده شود، شامل توده های کبد، سیروز، تجمع چربی در کبد ( که کبد جرب نام می گیرد) و یا آزمون های عملکردی غیر طبیعی کبد
  • شناسایی سنگ های صفراوی، التهاب در کیسه صفرا ( کله سیستیت) و یا انسداد مجاری صفراوی
  • دانستن اندازه ی طحال بزرگ شده و مشاهده ی آسیب و یا بیماری طحال
  • یافتن مشکلاتی در مورد پانکراس، از جمله تومور پانکراس
  • مشاهده ی قطع جریان ادرار در کلیه ها. در این حالت سونوگرافی کلیه ها هم ممکن است انجام شود تا اندازه ی کلیه ها مشخص شود، توده های کلیوی شناسایی شوند، مایع اطراف کلیه ها مشخص شود، بررسی علل عفونت های دستگاه ادراری که با عود همراهند و یا بررسی وضعیت های مربوط به پیوند کلیه ها هم در این بخش قرار دارند.
  • یافتن این که توده در هر ناحیه ی شکمی توپر است ( از جمله کبد) و یا کیست ساده ی پر از مایع است.
  • هدایت وسیله و یا سوزن و یا سایر وسایل در طی بیوپسی ( نمونه برداری از بافت زنده).
  • مشاهده ی ساخت مایع در حفره ی شکمی ( آسیت). سونوگرافی ممکن است برای هدایت سوزن در طی این روش برای برداشت مایع از حفره ی شکمی کمک کننده باشد ( پاراسنتز).

▪ آمادگی های پیش از انجام سونوگرافی دستگاه گوارش، کبد و کیسه صفرا: 

۱) بهتر است بیماری که قرار است تحت سونوگرافی کبد، کیسه صفرا و مجاری صفراوی قرار گیرد ناشتا باشد. 

ـ توجه1: مصرف غذاهای چرب مانند کره، تخم مرغ و ... اکیداً ممنوع است. زیرا مصرف غذاهای چرب موجب انقباض کیسه صفرا و تخلیه صفرا به روده شده و این موضوع سبب میشود تا کیسه صفرا در سونوگرافی دیده نشده یا قابل بررسی نباشد. 

ـ توجه ۲: مصرف مایعات ساده مثل آب و چای بلامانع است. 

۲) برخی از متخصصین پس از انجام سونوگرافی در مرحله ناشتایی، زرده تخم مرغ به بیمار داده و یکساعت پس از خوردن زرده تخم مرغ مجدداً بیمار را سونوگرافی میکنند.