­­مدیریت مرکز تصویربرداری:

فاتح حسینی

سوابق تحصیلی:

كارداني تكنولوزي رادیولوژی دانشگاه علوم پزشکی کاشان 1378 کارشناسی رادیولوژی دانشگاه تهران 1383


سوابق کاری:


رديف سال مدت عنوان كارفرما
1 82-1381   بخشرادیولوژی مرکز MRI دکتر اطهری
2 86-1382   كارشناس رادیولوژی و CT اسکن مدل اسپیرال تک اسلایسGE مرکز MRI دکتر اطهری
3 90-1385   کارشناس MRI 0.2، 0.3، 1.5 تسلا GE مرکز MRI دکتر اطهری
4 1384 96 کارشناس MRI  1.5 تسلا GE و CT اسکن 4 اسلایسGE مرکز سینا اطهر
5 86-1385   کارشناس CT مرکز تصویربرداری بیمارستان میلاد
6 88-1387   کارشناس MRI  1.5 تسلا GE مرکز تصویربرداری بیمارستان مهر
7 89-1385   کارشناس CT 16 اسلایس و سوپروایزر مرکز تصویربرداری بیمارستان مرکز طبی کودکان
8 90-1389 6 ماه مسئول بخش CT و MRI 1.5 تسلا HDXT مرکز تصویر برداری سپهر رشت
9 1390 5 ماه مسئول تبلیغات و روابط عمومی بخش CT و MRI مرکز تصویر برداری سپهر رشت
10 96-1393 1396 مسئول تبلیغات و روابط عمومی مرکز تصویر برداری پایتخت

 

سوابق مدیریتی:


رديف سال مدت عنوان كارفرما
1 1390-93   مدیریت مرکز و مسئول تمامی امور مرکز مرکز تصویر برداری سپهر رشت
2 1393-94 مدیریت مرکز و مسئول تمامی امور مرکز و همچنین انجام پرتوکولهای تخصصی  MRI  و CT scat   مرکز تصویر برداری پایتخت تهران -میرداماد

 

سوابق تحصیلی :


رديف سال مدت عنوان كارفرما
1 89-1384   مسئول آموزش CT کلیه مراکز اطهری مرکز MRI دکتر اطهری
2 1389 مسئول آموزش کارشناسان رادیولوژی MRI و CT مرکز تصویر برداری سپهر رشت
3 9-13913   تدریس تکنیک های CT اسکن دانشگاه علوم پزشکی گیلان
4 9-13913   تدریس تکنیک های MRI دانشگاه علوم پزشکی گیلان

 

اطلاعات تماس :

hosseini.fateh@yahoo.com