پرتونگاری ساده دستگاه ادراری ( KUB )

پرتونگاری ساده از دستگاه ادراری بعنوان آزمون مقدماتی جهت مطالعه کلیه ها ، حالبها و مثانه در رابطه با سنگهای ادراری (حاجب) کلیسفیکاسیونها مانند سل یا تومورها در کلیه ها ،‌ پروستات و مثانه و نشان دادن سایه نسج نرم کلیه ها انجام می شود . بهتر است این آزمایش در صورت فوریت نداشتن با آمادگی روده ای انجام شود . هم چنین پرتونگاری ساده را قبل از تزریق ماده حاجب در آغاز آزمون اوروگرافی بعنوان اولین کلیشه آزمایش تهیه می کنند که در صورت احتمال پوشیده شدن سنگها و کلیسفیکاسیون های ادراری بواسطه ماده حاجب از نظر پنهان نمانند و در عین حال آمادگی روده ای ، وضعیت ایده آل بیمار و عوامل تابش مناسب بدست آید . پرتونگاری ساده دستگاه ادراری در وضعیت روبرو ( AP ) خوابیده برروی تخت رادیولوژی مانند پرتونگاری شکم ( supine Abdomen ) صورت می گیرد .