۱۳۹۸-۱۱-۰۸
ناهنجاری های مادرزادی جنین

ناهنجاری های مادرزادی جنین

ناهنجاری های مادرزادی جنین یکی از مهم ترین علت های مهم در مرگ و میر پری ناتال و نوزادان می باشد. طبق تحقیقات ۳ درصد از […]