۱۳۹۸-۱۲-۱۱

آنومالی اسکن

آنومالی اسکن سونوگرافی آنومالی اسکن سه ماهه دوم که در ایران باید در هفته ۱۸ و ( در جنین هایی که nt افزایش یافته داشته و […]